Stadgar

Do it! - like a boss!

En förening för dig som gillar när saker händer, och gärna fixar biffen själv

Stadgar


Org.nr. 802453-9622

Antagna 2010-07-20, reviderade 2012-07-14

ALLMÄNT

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Do it!, och föreningen har sitt säte i Kristinehamn, Kristinehamns kommun.


§2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att arrangera evenemang för olika målgrupper.


§3 Föreningsform

Do it! är en ideell förening.


§4 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår varar från 1 januari till 31 december.


§5 Oberoende

Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.


MEDLEMSKAP

§6 Medlemskap och uteslutning

Medlem är den som godkänner föreningens stadgar och betalar angiven medlemsavgift. Medlem kan uteslutas vid enhälligt beslut från styrelsen om brott mot stadgarna eller svensk lag förekommit. Utesluten medlem kan ansöka om nytt medlemskap 1 år efter beslut om uteslutning fattats. Om medlemmen utesluts en andra gång kan nytt medlemskap inte erhållas.


§7 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att sätta medlemsavgiften till 0 kronor.


STYRELSE

§8 Föreningens grundläggande funktioner

Föreningen har tre grundläggande funktioner:

* Årsmötet (den beslutande funktionen)

* Styrelsen (den verkställande funktionen)

* Revision (den kontrollerande funktionen)

Enskilda medlemmar i föreningen kan arbeta med projekt som godkänts av styrelsen och inom projektgruppen fatta beslut rörande det enskilda projektet. Minst en styrelseledamot ska ingå i varje projektgrupp.


§9 Styrelse

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemshantering, ekonomi och verksamhet. Styrelsen verkställer de beslut som fattas på årsmötet.

Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare samt fem ledamöter. Dessa poster väljs för en period av ett år under årsmötet. Valbar till post i styrelsen är medlem i föreningen.


§10 Firmatecknare och kontohavare

Firmatecknare beslutas av styrelsen under verksamhetsårets konstituerande styrelsemöte. Föreningen har två firmatecknare som tillsammans tecknar firman. Dessa är även kontohavare.


§11 Revision

För granskning av föreningens ekonomi och verksamhet väljs under årsmötet en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.


§12 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.


§13 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 28 februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

   1. Mötets öppnande

   2. Mötets behörighet

   3. Val av mötets ordförande

   4. Val av mötets sekreterare

   5. Val av två personer att justera protokollet

   6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

   7. Ekonomisk berättelse för förra året

   8. Revisorernas berättelse för förra året

   9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  10. Årets verksamhetsplan

  11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

  12. Val av årets styrelse

  13. Val av årets revisor

  14. Val av årets valberedare

  15. Övriga frågor

  16. Mötets avslutande


§14 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.


§15 Rösträtt

Medlem i föreningen som har betalat medlemsavgift har rösträtt under årsmöte och extrainsatt årsmöte, samt yttranderätt vid styrelsemöte. Styrelseledamot har yttrande- samt rösträtt vid såväl årsmöte som styrelsemöte.


§16 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har ordförande/mötesordförande utslagsröst.


§17 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om syfte (§2), föreningsform (§3), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.


§18 Upplösning

Beslut om upplösning kan endast fattas på årsmöte eller extra årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas om minst fem personer vägrar godkänna upplösningen.

Vid föreningens upplösning ska eventuella tillgångar, efter att skulder reglerats, fördelas enligt beslut fattat av årsmötet.


ÖVRIGT

§19 Riksförbund

Föreningen är medlem i organisationen Booster Riksförbund.


§20 Alkohol- och drogpolicy

Föreningen följer svensk lag gällande hanteringen av alkohol och droger.


Do it! är en förening i Kristinehamns kommun. Nå oss via vår mejl: kontakt@doitlikeaboss.se